บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสหกรณ์ประเภทต่างๆ ทั้ง 7 ประเภท คือ

 1. สหกรณ์การเกษตร
 2. สหกรณ์ประมง
 3. สหกรณ์นิคม
 4. สหกรณ์ร้านค้า
 5. สหกรณ์บริการ
 6. สหกรณ์ออมทรัพย์
 7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคณะผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ประกอบด้วย

 1. นายอวยผล กนกวิจิตร
  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 2. นายอนันต์ ชำนาญกิจ
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 3. พลตำรวจโท เฉลิม โรจนประดิษฐ
  ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 4. นายเกษม ไม้เรียง
  ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 5. ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
  ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 6. นายจันทร์แก้ว เมืองใจ
  ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
 7. นายสินธ์ กีรตยาคม
  ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
 8. นางวรรณี รัตนวราหะ
  ผู้อำนวยการกองวิชาการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ประวัติความเป็นมา

โดยความคาดหวังที่ต้องการจะให้มีสถาบันการเงินกลางของขบวนการสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกประเภทร่วมดำเนินธุรกิจประกันชีวิตตามหลักการช่วย เหลือตัวเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บริการคุ้มครองภัยแก่บรรดาสหกรณ์และสมาชิกอย่างเป็นธรรม ในอัตราดอกเบี้ยประกันชีวิตที่เหมาะสมกับรายได้ของสมาชิก ทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีการประหยัดเก็บออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิตและที่สำคัญเป็นการสร้างแหล่งเงินทุนของ ขบวนการสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วย

การจัดตั้งบริษัทประกันชีวิตของขบวนการสหกรณ์แห่งนี้ตั้งต้นจากกองวิชาการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ริเริ่มขึ้นดังนี้

พ.ศ. 2518
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ โดยความร่วมมือกับ Volunteer Development Corps. (VDC) โดยเสนอตั้งบริษัทประกันภัยแบบสหกรณ์ในรูปความรับผิดชอบร่วมกัน

พ.ศ. 2525
กรมส่งเสริมสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิ Friedrich Ebert Stiftung (FES) ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งบริษัทประกันภัยในสหกรณ์ จัดประชุมระดมแนวคิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงพาณิชย์, กรมการประภัย

พ.ศ. 2529
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหนังสือเผยแพร่แนวคิด ชี้แจง ทำความเข้าใจ และเชิญชวนสหกรณ์ทั่วประเทศระดมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทสหกรณ์ประกันภัย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์) ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ โดยสรุปได้ว่า "การถือหุ้นในบริษัทประกันภัยของสหกรณ์ ให้ถือว่านายทะเบียนสหกรณ์ได้อนุญาตไว้แล้ว ตามความในมาตรา 21 (8) แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2511 โดยสหกรณ์ไม่ต้องขออนุญาตอีก


พ.ศ. 2536
27 กรกฎาคม กระทรวงพาณิชย์ โดย ฯพณฯ อุทัย พิมพ์ใจชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบในหลักการ โครงการจัดตั้งบริษัทประกันภัยของสหกรณ์ โดยกำหนดเงื่อนไขไว้ 6 ข้อ ตามหนังสือกระทรวงพาณิชย์

12 ตุลาคม คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบ อนุมัติให้ดำเนินการได้โดยให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข 6 ข้อ โดยเคร่งครัด

พ.ศ. 2537
28 กุมภาพันธ์ ได้ยื่นขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

24 ตุลาคม ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2538
17 มีนาคม บริษัทดำเนินการประกอบธุรกิจประกันชีวิต เป็นบริษัท ลำดับที่ 13 ของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย สำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่ที่ เลขที่ 13 อาคารบุญจิราธร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1 เมษายน บริษัทเริ่มให้ความคุ้มครองสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด เป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2554
5 สิงหาคม ได้แปรสภาพ บริษัทเอกชน เป็น บริษัทมหาชนจำกัด