คณะกรรมการบริษัท

 • 1
  2
  3
  4

  พล.ต.อ. นิพจน์ วีระสุนทร

  นายเผด็จ มุ่งธัญญา

  ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ

  นายสหพล สังข์เมฆ

  ประธานกรรมการ

  รองประธานกรรมการคนที่ 1

  รองประธานกรรมการคนที่ 2

  กรรมการเลขานุการ

 • 5
  6
  7
  8

  นายอานันท์ หินแก้ว

  นางกรรณิการ์ อัคคะพู

  นายประกิต พิลังกาสา

  นายจรูญ ชูลาภ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

 • 9
  10

  รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

  นายวรรพ์ภัทร หิรัญชลรัตน์

  กรรมการ

  กรรมการ