คณะกรรมการบริษัท

 • 1
  2
  3
  4

  พล.ต.อ. นิพจน์ วีระสุนทร

  นายเผด็จ มุ่งธัญญา

  พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

  พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

  ประธานกรรมการ

  รองประธานกรรมการคนที่ 1

  รองประธานกรรมการคนที่ 2

  รองประธานกรรมการคนที่ 3

 • 5
  6
  7
  8

  รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

  ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

  นายจรูญ ชูลาภ

  นายประกิต พิลังกาสา

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

 • 9
  10

  นางกรรณิการ์ อัคคะพู

  นายสหพล สังข์เมฆ

  กรรมการ

  กรรมการเลขานุการ