ข้อมูลทางการเงิน(ย้อนหลัง)

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 224 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 224 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 225 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 226 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 225 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 225 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 226 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 226 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 225 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 225 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 126 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 127 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 126 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 128 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 129 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 127 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 125 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 125 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 136 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงาน เปิดเผย ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 122 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงาน วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 125 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงาน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 125 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงาน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 126 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงาน วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 125 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงาน วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555 268 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงาน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 140 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงาน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 148 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงาน วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554 149 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงาน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 146 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงาน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 133 KB
ข้อมูลฐานะทางการเงินและผลดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 145 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงาน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 146 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงาน วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 937 KB