การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

แผนผังการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท


รายการ
URL
ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจ
ส่วนที่ 2
1. ข้อมูลบริษัท และการประกอบธุรกิจ
     1.1. ประวัติบริษัท
 
     1.2. นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
 
     1.3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 
     1.4. รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยรับ
 
     1.5. ช่องทางการติดต่อบริษัท
 
2. กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
     2.1. กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกระบวนการควบคุมภายใน
 
     2.2. โครงสร้างองค์กรของบริษัท
     2.3. โครงสร้างการจัดการของบริษัท
 
     2.4. คณะกรรมการชุดย่อย
 
     2.5. การสรรหาและการแต่งตั้ง กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
 
     2.6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
 
3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
     3.1. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 
     3.2. การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
 
4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท
     - ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
 
     - ความเสี่ยงด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
 
     - การพิจารณารับประกัน
 
     - การจัดการค่าสินไหมทดแทนและการสำรองค่าสินไหมทดแทน
 
     - ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
 
     - สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
 
     - การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
 
5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
     - ข้อมูลเงินสำรองประกันภัย ราคาบัญชี และราคาประเมิน
 
6. การลงทุนของบริษัท
     - นโยบาย วัตถุประสงค์ และกระบวนการลงทุน
 
     - วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน
 
     - ข้อมูลประเภทสินทรัพย์ลงทุน
 
7. ผลการดำเนินงานของบริษัท การวิเคราะห์และอัตราส่วนต่าง ๆ
     - สรุปรายงานการสอบบัญชี ปี 2559 และปี 2560  
     - ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่  
     - การวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัท  
     - แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ  
8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
     - นโยบาย วัตถุประสงค์ กระบวนการบริหารเงินกองทุน  
     - การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน  
9. งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส่วนที่ 3
ดวงตราสัญลักษณ์
โครงสร้างองค์กร ประกาศใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561
 
โครงสร้างการจัดการของบริษัท (คณะกรรมการบริษัท และผุ้บริหาร)(เริ่ม 5 เมษายน 2561)
 
คณะกรรมการชุดย่อย เริ่ม 5 เมษายน 2561
 
รายการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลดำเนินงาน ปี 2561 ไตรมาส1
รายการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลดำเนินงาน ปี 2561 ไตรมาส2
รายการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลดำเนินงาน ปี 2561 ไตรมาส3