การเปิดเผยข้อมูลบริษัท (ข้อมูลประจำปี 2562)

ข้อมูลประจำปี : 2560 | 2561 | 2562

 • รายการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลดำเนินงาน ปี 2562 ไตรมาส 3
 • การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน แบบ ปผช.1 รายไตรมาส
  รายงานทางการเงิน : งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 / 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
 • รายการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลดำเนินงาน ปี 2562 ไตรมาส 2
 • การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน แบบ ปผช.1 รายไตรมาส
  รายงานทางการเงิน : งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 / 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
 • รายการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลดำเนินงาน ปี 2562 ไตรมาส 1
 • ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย 
       1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
       2. รายงานทางการเงิน :  งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 / 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว