ข้อมูลผู้ถือหุ้น

สหกรณ์ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

 

ลำดับที่
รายชื่อสหกรณ์
ทุนจดทะเบียน (หุ้น)
%
1
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
31,497,400
29.35
2
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
30,000,000
27.96
3
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
19,020,000
17.72
4
สหกรณออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
1,000,001
0.93
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
1,000,001
0.93
5
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
655,000
0.61
6
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด
520,000
0.48
7
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด
500,000
0.47
8
สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด
250,000
0.23
9
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด
200,000
0.19
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
200,000
0.19
10
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
120,000
0.11
11
อื่น ๆ
22,343,868
20.82
รวม
107,306,270
100.00

 

สัดส่วนการถือหุ้น

ข้อมูลประเภทผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ที่
ประเภทสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์
จำนวนหุ้น
%
1
สหกรณ์ออมทรัพย์
522
61,460,614
57.28
2
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
95
32,050,378
29.87
3
สหกรณ์การเกษตร
1,214
11,644,371
10.85
4
สหกรณ์บริการ
145
856,706
0.80
5
สหกรณ์นิคม
72
676,600
0.63
6
สหกรณ์ร้านค้า
89
517,501
0.48
7
สหกรณ์ประมง
13
82,600
0.08
8
บุคคล
3
17,500
0.02
  รวม
2,153
107,306,270
100.00