ข้อมูลผู้ถือหุ้น

สหกรณ์ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

 

ลำดับที่
รายชื่อสหกรณ์
ทุนจดทะเบียน (หุ้น)
%
1
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
31,497,400
29.35
2
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
19,020,000
17.72
3
สหกรณออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
10,000,001
9.32
4
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
7,744,500
7.22
5
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
7,480,000
6.97
6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
5,725,000
5.34
7
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
1,049,644
0.98
8
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
1,000,001
0.93
9
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด
520,000
0.48
10
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้่านพุตะแบก จำกัด
500,000
0.47
11
อื่น ๆ
22,769,724
21.22
รวม
107,306,270
100.00

 

สัดส่วนการถือหุ้น

ข้อมูลประเภทผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

ที่
ประเภทสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์
จำนวนหุ้น
%
1
สหกรณ์ออมทรัพย์
513
90,563,970
84.40
2
สหกรณ์การเกษตร
1,190
11,562,871
10.78
3
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
94
3,129,022
2.92
4
สหกรณ์บริการ
142
824,706
0.77
5
สหกรณ์นิคม
71
676,600
0.63
6
สหกรณ์ร้านค้า
82
467,501
0.44
7
สหกรณ์ประมง
12
80,600
0.08
8
บุคคล
1
1,000
0.00
  รวม
2,105
107,306,270
100.00