ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ประเภทสหกรณ์ จำนวนสหกรณ์ จำนวนหุ้น (%)
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
95
47.57 %
สหกรณ์ออมทรัพย์
524
39.57 %
สหกรณ์การเกษตร
1,223
10.86 %
สหกรณ์บริการ
145
0.79 %
สหกรณ์นิคม
72
0.63 %
สหกรณ์ร้านค้า
91
0.49 %
สหกรณ์ประมง
13
0.08 %
บุคคล
3
0.02 %
รวม
2,166
100.00 %