ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูล ณ กันยายน 2559

ประเภทสหกรณ์ จำนวนสหกรณ์ จำนวนหุ้น (%)
สหกรณ์การเกษตร
1,234
10.88 %
สหกรณ์ออมทรัพย์
531
39.54 %
สหกรณ์บริการ
146
0.77 %
สหกรณ์ร้านค้า
99
0.54 %
สหกรณ์นิคม
72
0.63 %
สหกรณ์ประมง
14
0.08 %
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
93
47.54 %
อื่น ๆ
3
0.02 %
รวม
2,192
100.00 %