กว่าจะเป็นสหประกันชีวิต

การจัดตั้งบริษัทประกันชีวิตของขบวนการสหกรณ์แห่งนี้ ตั้งต้นจากกองวิชาการกรม ส่งเสริมสหกรณ์ ได้ริเริ่มแนวคิดขึ้นในปี พ.ศ. 2518 จึงได้ประสานกับมูลนิธิ ฟรีดริคเอแบรทแห่งสาธารณรัฐเยอรมันนีศึกษาความเป็นไปได้ ในการดำเนินธุรกิจ ประกันชีวิตของขบวนการสหกรณ์ โดยหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ และสมาชิกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2536 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทประกันชีวิตของ ขบวนการสหกรณ์จึงได้มีการระดมผู้ถือหุ้นในขณะนั้น 2,254 สหกรณ์ ดำเนินการขอ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2537 ด้วย ทุนจดทะเบียน 208.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต จาก กรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านธุรกิจประกันภัยของสหกรณ์เพื่อปวงชน ในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างเสริมความ
  แข็งแกร่งของระบบสหกรณ์ สมาชิกและประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพชีวิต
  ที่ดีขึ้น โดยการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายตามความ
  ต้องการของสหกรณ์หรือผู้บริโภค ไว้บริการเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ รวมถึงการขยายเครือข่ายการตลาดให้ครอบคลุม
 2. สนับสนุนส่งเสริมการออมทรัพย์ระยะยาวแก่สมาชิกสหกรณ์และผู้เอาประกันภัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินหลักของขบวนการสหกรณ์ไทย
 3. พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและมาตรฐานระบบการบริหารจัดการองค์กร มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 4. พัฒนาบุคลากรในทุกระดับเพื่อให้ก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบริษัท
 5. พัฒนาสหกรณ์ สมาชิกและสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ทั้งในระดับชุมชนและประเทศ รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามแก่เยาวชนไทย