กว่าจะเป็นสหประกันชีวิต

การจัดตั้งบริษัทประกันชีวิตของขบวนการสหกรณ์แห่งนี้ ตั้งต้นจากกองวิชาการกรม ส่งเสริมสหกรณ์ ได้ริเริ่มแนวคิดขึ้นในปี พ.ศ. 2518 จึงได้ประสานกับมูลนิธิ ฟรีดริคเอแบรทแห่งสาธารณรัฐเยอรมันนีศึกษาความเป็นไปได้ ในการดำเนินธุรกิจ ประกันชีวิตของขบวนการสหกรณ์ โดยหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ และสมาชิกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2536 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทประกันชีวิตของ ขบวนการสหกรณ์จึงได้มีการระดมผู้ถือหุ้นในขณะนั้น 2,254 สหกรณ์ ดำเนินการขอ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2537 ด้วย ทุนจดทะเบียน 208.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต จาก กรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านธุรกิจประกันชีวิตของสหกรณ์เพื่อสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และปวงชน ในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน และความมั่นคงในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของระบบสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายตามความต้องการของสหกรณ์หรือผู้บริโภค ไว้บริการเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ รวมถึงการขยายเครือข่ายการตลาดให้ครอบคลุม
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการออมเงินและการคุ้มครองชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์ หรือผู้เอาประกันภัยทั่วไป ให้มีหลักประกันที่มั่นคง ตลอดจนช่วยลดความสูญเสียในกรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินจากสหกรณ์จากไปก่อนเวลาอันควร เสริมสร้างความมั่นคงแก่สหกรณ์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินหลักของขบวนการสหกรณ์ไทย
  3. พัฒนาสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และสังคมอย่างต่อเนื่อง สนันสนุนกิจกรรมสหกรณ์ทั้งในระดับชุมชนและประเทศ รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามแก่เยาวชนไทย
  4. พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการประกอบธุรกิจประกันชีวิต มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการนำธุรกิจก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
  5. สรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับทำงานแบบมืออาชีพ เพื่อให้ก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบริษัท
  6. เพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ แบบบูรณาการเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี สร้างความมั่นคงแก่องค์กร สหกรณ์ ผู้เอาประกัน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย