ตำแหน่งงาน

สหประกันชีวิต เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อันถือเป็นทรัพยากร บุคคลที่สำคัญ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญและเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป บริษัทจึงได้ยึดเป็นนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในทุกรูปแบบ
 • 18 เมษายน 2561

  พนักงานยานพาหนะ (ด่วนมาก)

  1 ตำแหน่ง
 • 18 เมษายน 2561

  พนักงานพิจารณารับประกัน

  1 ตำแหน่ง
 • 15 กุมภาพันธ์ 2561

  พนักงานบุคลากร (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร)

  1 ตำแหน่ง
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561

  พนักงานสื่อสารองค์กร(Graphic Design)

  1 ตำแหน่ง
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561

  ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี (ด่วนมาก)

  1 ตำแหน่ง
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561

  ผู้จัดการส่วนบัญชี (ด่วนมาก)

  1 ตำแหน่ง
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561

  พนักงานลงทุน

  1 ตำแหน่ง
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561

  พนักงานสื่อสารองค์กร(สร้างสรรค์ผลิตสื่อโสตทัศน์)

  1 ตำแหน่ง
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561

  พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) ด่วนมาก

  2 ตำแหน่ง
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561

  พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)

  1 ตำแหน่ง
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561

  พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Analyst) ด่วนมาก

  1 ตำแหน่ง