ตำแหน่งงาน

สหประกันชีวิต เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อันถือเป็นทรัพยากร บุคคลที่สำคัญ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญและเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป บริษัทจึงได้ยึดเป็นนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในทุกรูปแบบ
 • 29 กันยายน 2560

  ผู้จัดการส่วนกำกับกิจการ

  1 ตำแหน่ง
 • 11 กันยายน 2560

  โปรแกรมเมอร์ (ด่วนมาก)

  3 ตำแหน่ง
 • 11 กันยายน 2560

  พนักงานบริการกรมธรรม์

  1 ตำแหน่ง
 • 11 กันยายน 2560

  พนักงานขับรถยนต์

  2 ตำแหน่ง
 • 06 กันยายน 2560

  พนักงานสื่อสารองค์กร (Graphic Design)

  1 ตำแหน่ง
 • 28 สิงหาคม 2560

  พนักงานคณิตศาสตร์ประกันภัย

  2 ตำแหน่ง
 • 23 สิงหาคม 2560

  ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี

  2 ตำแหน่ง
 • 18 กรกฎาคม 2560

  IT Support

  2 ตำแหน่ง
 • 06 มิถุนายน 2560

  พนักงานลงทุน (ด่วนมาก)

  1 ตำแหน่ง
 • 01 มิถุนายน 2560

  วิทยากร (ด่วนมาก)

  2 ตำแหน่ง
 • 01 มิถุนายน 2560

  ผู้ประสานงานการตลาด (ประจำต่างจังหวัด) ด่วนมาก

  20 ตำแหน่ง
 • 01 มิถุนายน 2560

  พนักงานบัญชี (ด่วนมาก)

  3 ตำแหน่ง
 • 01 มิถุนายน 2560

  แม่บ้านประจำสำนักงาน (ด่วนมาก)

  2 ตำแหน่ง