ตำแหน่งงาน

สหประกันชีวิต เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อันถือเป็นทรัพยากร บุคคลที่สำคัญ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญและเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป บริษัทจึงได้ยึดเป็นนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในทุกรูปแบบ
 • 13 พฤษภาคม 2562

  พนักงานกำกับกิจการ ด่วนมาก

  1 ตำแหน่ง
 • 13 พฤษภาคม 2562

  ผู้จัดการส่วนกำกับกิจการ ด่วนมาก

  1 ตำแหน่ง
 • 13 พฤษภาคม 2562

  พนักงานบริหารความเสี่ยง ด่วนมาก

  1 ตำแหน่ง
 • 13 พฤษภาคม 2562

  ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง ด่วนมาก

  1 ตำแหน่ง
 • 19 มีนาคม 2562

  พนักงานธุรการ

  1 ตำแหน่ง
 • 28 กุมภาพันธ์ 2562

  พนักงานตรวจสอบภายใน

  1 ตำแหน่ง
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562

  พนักงานบริการธุรกิจ

  1 ตำแหน่ง
 • 19 กันยายน 2561

  พนักงานบัญชี

  3 ตำแหน่ง
 • 14 สิงหาคม 2561

  ผู้ประสานงานการตลาด (สหกรณ์) ประจำต่างจังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล

  20 ตำแหน่ง
 • 18 เมษายน 2561

  พนักงานยานพาหนะ (ด่วนมาก)

  1 ตำแหน่ง
 • 15 กุมภาพันธ์ 2561

  พนักงานบุคลากร (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร) ด่วนมาก

  1 ตำแหน่ง
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561

  ผู้จัดการส่วนบัญชี (ด่วนมาก)

  1 ตำแหน่ง
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561

  พนักงานลงทุน

  2 ตำแหน่ง
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561

  พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) ด่วนมาก

  3 ตำแหน่ง
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561

  พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)

  1 ตำแหน่ง
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561

  พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Analyst) ด่วนมาก

  1 ตำแหน่ง