กิจกรรมเพื่อสังคม

สหประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ร่วมดำเนินธุรกิจประกันชีวิต โดยมุ่งหวังให้สหประกันชีวิตได้เป็นธุรกิจหนึ่งของ ขบวนการสหกรณ์ เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกและบุคคลในครอบครัว ได้มีการประหยัดเก็บออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการมีหลักประกันอันมั่นคงใน การดำรงชีวิตในวัยชรา
 

บริษัทจึงได้ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม ยึดถือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงผลประโยชน์ที่สหกรณ์และสมาชิก สหกรณ์จะได้รับเป็นสำคัญ จึงได้ดำเนินกิจกรรมทางสังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดมา