แบบประกันชีวิต

เกื้อทรัพย์เฉพาะกาล

 

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

 
  • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย ภายในกำหนดระยะเวลา
  • ชำระเบี้ยประกันภัยในอัตราต่ำ
  • อายุที่รับประกัน ตั้งแต่ 15 – 60 ปี
  • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท