บริการข้อมูลผู้เอาประกันภัย

 • วิธีการเรียกร้องสินไหม

  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณกรรมหรือสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพ ผู้รับผลประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องสินไหม ตามรายละเอียดต่อไปนี้้

  กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และรวบรวมเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม ยื่นหลักฐาน เอกสารการเรียกร้องสินไหม
  • ยื่น ณ สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานของตัวแทนบริษัททั่วประเทศ
  • จัดส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
   "ส่วนสินไหม บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
   411 อาคารยูทาวเวอร์ ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250"
 • เอกสารเรียกร้องสินไหม

  • แบบฟอร์มประกันภัยกลุ่ม(81,71)
  ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์  
  รายการนำส่งสินไหม 81,71  181 KB
  บันทึกถ้อยคำผู้รับประโยชน์  139 KB
  รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา  228 KB
  • แบบฟอร์มประกันสินเชื่อ (87)
  ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์  
  รายการนำส่งสินไหม 87  182 KB
  บันทึกถ้อยคำผู้รับประโยชน์  139 KB
  รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา  138 KB
  บันทึกหนี้สิน  63 KB
  • แบบฟอร์มประกันกลุ่ม เงินกู้ และเงินหุ้น (90,91)
  ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์  
  รายการนำส่งสินไหมเงินกู้-เงินหุ้น (90,91)  183 KB
  บันทึกถ้อยคำผู้รับประโยชน์  139 KB
  รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา  138 KB
  • แบบฟอร์มประกัน ธ.ก.ส. (สามัญ)
  ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์  
  บันทึกกรณีเสียชีวิต ธกส  66 KB
  รายการนำส่งสินไหม (ธกส.)  182 KB
  บันทึกของ ทายาท-ผู้รับประโยชน์  140 KB
  รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา  228 KB
  บันทึกหนี้สิน ธกส  66 KB
  • แบบฟอร์มประกันสามัญ - อุตสาหกรรม
  ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์  
  รายการนำส่งสินไหม (สามัญ-อุตสาหกรรม)  182 KB
  บันทึกถ้อยคำผู้รับประโยชน์  139 KB
  รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา  138 KB
  บันทึกหนี้สิน  63 KB
  • แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล , สูญเสียอวัยวะ
  ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์  
  รายการนำส่งสินไหมค่ารักษาจากอุบัติเหตุ  180 KB
  หนังสือเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุ  64 KB
  ใบแสดงความคิดเห็นของแพทย์  213 KB
  • แบบฟอร์มเบิกค่าสินไหมทดแทนทุพพลภาพ
  ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์  
  รายการนำส่งการเรียกร้องสินไหมค่าทดแทนทุพพลภาพ  128 KB
  หนังสือเรียกร้องค่าทดแทนทุพพลภาพ  146 KB
  บันทึกหนี้สิน  63 KB