บริการข้อมูลผู้เอาประกันภัย

ส่วนบริการกรมธรรม์ เป็นส่วนงานที่ให้บริการด้านต่างๆหลังจากกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติไปจนสิ้นอายุกรมธรรม์ เช่น การแจ้งเตือนชำระเบี้ย การแจ้งสถานะภาพกรมธรรม์ การต่ออายุกรมธรรม์ การกู้เงินตามกรมธรรม์ การเวนคืนกรมธรรม์ การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ การจ่ายเงินคืนตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน การออกหนังสือรับรองหักภาษี เป็นต้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนบริการกรมธรรม์
   
โทร. 02-731-7799 ต่อ 1458, 1460-63
โทรสาร 02-731-7728
ส่งเอกสารมาที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริการกรมธรรม์ ชั้น 4
  411 อาคาร U Tower แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์ http://www.ulife.in.th
อีเมล์ saha@sahalife.co.th