บริการข้อมูลผู้เอาประกันภัย

 • การชำระเบี้ยประกัน

  การชำระเบี้ยประกันภัยต้องชำระก่อนหรือในวันถึงกำหนดชำระตามลักษณะแบบกรมธรรม์ ณ สำนักงานใหญ่่ หรือสำนักงานของตัวแทน บริษัท หรือกับตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐานการชำระเบี้ย ประกันภัยให้ชำระเป็นเงินสด การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค ดร๊าฟท์ หรือวิธีอื่นใด จะถือว่าได้ชำระเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อ เรียกเก็บเงินสดได้แล้วเท่านั้น


 • ช่องทางการชำระเงิน

  1. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ดังนี้
  2. ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
   ทหารไทย จำกัด (มหาชน) เดอะไนน์ ถนนพระราม 9 ออมทรัพย์ 124-2-08827-4
   กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศรีนครินทร์ ออมทรัพย์ 980-6-31634-7
   ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพกรีฑา) ออมทรัพย์ 080-2-53888-5
   กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คลองจั่น ออมทรัพย์ 040-2-63386-9
   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นางเลิ้ง ออมทรัพย์ 01000-2-12519-9
  3. ชำระเป็นธนาณัติ ในนาม บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สั่งจ่าย ณ ปณ. คลองจั่น 10240
  4. ชำระเป็น เงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน ที่ที่ทำการของบริษัทฯ อาคารยูทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์

  5. ** เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบโอนเงิน ใบรับเบี้ย ใบรับเงินชั่วคราว ใบคำขอ ฯลฯ ให้กับบริษัทฯ ด้วย ตามที่อยู่ดังนี้ **


   บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 411 อาคารยูทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

   หรือโทร.แจ้งฝ่ายบัญชีและการเงินโทร. 0-2731-7799
   ส่วนการเงิน ต่อ 1440, 1441, 1442 ส่วนบัญชี ต่อ 1443, 1445, 1449 Fax 0-2731-7728


 • กรณีขาดการชำระเบี้ยประกันภัย

  หากผู้เอาประกันภัยขาดการชำระเบี้ยประกันภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ต้องดำเนินการดังนี้
  • กรณีกรมธรรม์ประเภทสามัญขาดอายุ (Lapse) ตั้งแต่ 60 วันขึ้นไปต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือรับรองสุขภาพฯ ส่วนที่ 1-3 และผู้เอาประกันลงลายมือชื่อในหน้าสุดท้าย
  • กรณีกรมธรรม์ประเภทสามัญขาดอายุ (Lapse) เกิน 1 ปี ขึ้นไป ต้องให้แพทย์ตรวจและรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 4 โดยผู้เอาประกัน ชำระค่าใช้จ่ายเอง
  • กรณีกรมธรรม์มีมูลค่าเงินตามกรมธรรม์แล้ว บริษัทฯจะดำเนินการกู้ชำระเบี้ยประกันให้อัตโนมัติ (APL) โดยชำระเบี้ยประกันที่ ค้างพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ครบสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน
  • กรณีกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม ขาดการชำระเบี้ยประกันภัยเกินกว่า 90 วันขึ้นไป ต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพฯ โดยกรอก ส่วนที่ 1-3 และผู้เอาประกันลงลายมือชื่อในหน้าสุดท้าย
  • กรณีกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม ขาดการชำระเบี้ยประกันภัยเกิน1 ปีขึ้นไป ต้องให้แพทย์ตรวจและรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 4 โดยผู้เอาประกันชำระค่าใช้จ่ายเอง
 • การผ่อนผันการชำระเบี้ย

  หากผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบกำหนดชำระ บริษัทจะผ่อนผันให้เป็นดังนี้
  • กรมธรรม์ประเภทสามัญ ระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน นับตั้งแต่วันถึงกำหนดชำระ
  • กรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม ระยะเวลาผ่อนผัน 60 วัน นับตั้งแต่วันถึงกำหนดชำระ
  โดยบริษัทจะถือว่าในระหว่างระยะเวลาผ่อนผันกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงในระหว่างเวลาผ่อนผัน บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระในรอบปีกรมธรรม์นั้นออกจากจำนวนเงิน ซึ่งบริษัทจะชดใช้ตามกรมธรรม์นี้โดยไม่คิดดอกเบี้ย

 • การต่ออายุกรมธรรม์

  ภายในระยะเวลา (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ และยังมิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ ดังต่อไปนี้

  วิธีที่ 1
  • ชำระเบี้ยประกันภัยที่ขาดชำระทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี
  วิธีที่ 2
  • เลื่อนวันเริ่มต้นแห่งสัญญาประกันภัยออกไปเท่ากับระยะเวลาที่กรมธรรม์ขาดอายุ โดยผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยในอัตราตามอายุของผู้เอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นใหม่ของสัญญาประกันภัย
  การต่ออายุกรมธรรม์ต้องดำเนินการดังนี้
  • ยื่นคำขอต่ออายุกรมธรรม์เป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทกำหนด
  • แสดงหลักฐานเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทกำหนดว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ และอยู่ในสภาพที่บริษัทรับประกันได้ โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี)
  • ชำระหนี้สินใดๆที่มีอยู่ตามกรมธรรม์พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์