บริการข้อมูลธุรกิจ

  1. ตรวจสอบและติดตามความสมบูรณ์ของเอกสารการพิจารณารับประกันในเบื้องต้น ก่อนการจัดส่งให้ส่วนพิจารณารับประกัน
  2. จัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบและติดตามเอกสารการพิจารณารับประกันในเบื้องต้น
  3. ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯให้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา
  4. ให้ข้อมูลเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆทางการตลาดของบริษัทฯ
  5. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งตัวแทนยูไลฟ์

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด บริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการ สหกรณ์ไทย ด้วยการเป็นตัวแทน ประกันชีวิต เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับสมาชิกสหกรณ์ เป็นภูมิคุ้มกันใหม่ของสหกรณ์ไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของสหกรณ์ ที่แทบไม่ต้องลงทุนมากเหมือนกับการทำธุรกิจประเภทอื่น

โดยตัวแทนประกันชีวิตจะมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญดังต่อไปนี้ คือ

1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต ด้วยการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตให้ กับสมาชิกได้ทราบ เพื่อเป็นการสร้าง ภาพพจน์ที่ดีในธุรกิจ

2. สร้างศรัทธาต่อการประกันชีวิต ตัวแทนจะทำหน้าที่และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข ของกรมธรรม์ ผลประโยชน์ ข้อยกเว้นเกี่ยว กับการรับผิดบางประการ เพื่อผู้เอาประกันภัยจะได้เข้าใจในเรื่องของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในภายหลัง ซึ่งจะช่วยสร้างความ มั่นใจ ความศรัทธาในการบริการที่ดี และเชื่อว่าการประกันชีวิตช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้

3. สร้างศรัทธาให้เกิดแก่อาชีพตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนทุกคนจะต้องพัฒนาตนเอง ทั้งความรู้ เทคนิคการขาย การบริการอย่างมี ประสิทธิภาพ ปลูกฝังทัศนคติที่ดี อาชีพตัวแทนเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคง บังเกิดความรับผิดชอบต่ออาชีพ มีจรรยาบรรณ นำมาซึ่งความเชื่อถือศรัทธาต่องานอาชีพตัวแทนประกันชีวิต

วันนี้ "สหประกัน" มอบผลประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับสหกรณ์ รวมไปถึงเจ้าหน้าท่ี่สหกรณ์ ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าของ บริษัทอย่างแท้จริง จากตัวแทนประกันชีวิตธรรมดาๆ ท่านอาจก้าวเข้าสู่การเป็นผู้บริหารฝ่ายขายได้อย่างไม่อยากนัก

ร่วมกันสร้างรายได้จากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทฯ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. เข้ารับการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
2. สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตการเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทฯ
3. สมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทฯ

เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถแนะนำสวัสดิการและหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตในรูปแบบ ของบริษัทฯ ให้กับสมาชิกสหกรณ์และ คนที่ท่านรัก พร้อมรับผลตอบแทนในการสร้างรายได้ร่วมกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด