บริการข้อมูลธุรกิจ

 1. ตรวจสอบและติดตามความสมบูรณ์ของเอกสารการพิจารณารับประกันในเบื้องต้น ก่อนการจัดส่งให้ส่วนพิจารณารับประกัน
 2. จัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบและติดตามเอกสารการพิจารณารับประกันในเบื้องต้น
 3. ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯให้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา
 4. ให้ข้อมูลเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆทางการตลาดของบริษัทฯ
 5. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

ข้อมูลศูนย์ประสานงาน

ปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตมีการแข้งขันที่สูงมาก บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างจริงจังจากสหกรณ์ผู้ถือหุ้น จึงจะสามารถดำเนินประสบความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ แนวทางหนึ่งที่จะประสานพัฒนาความร่วมมือในธุรกิจคือ การให้สำนักงานสหกรณ์ผู้ถือหุ้นเป็นศูนย์ประสานงานต้นแบบของบริษัทฯ

เมื่อสหกรณ์ต้องการเป็นศูนย์ประสานงานต้นแบบ
 1. มีสำนักงานสหกรณ์ของตนเองหรือพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจนจากงานอื่นๆ
 2. มีห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และ หรือ สถานที่เพื่อการจัดประชุมสัมมนาได้
 3. มีบุคลากรพร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ภายในสำนักงานของตัวแทน
 4. เป็นสำนักงานสหกรณ์ที่มี กรรมการ พนักงานของสมาชิกเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทฯ ถ้าไม่มีตัวแทน ประกันชีวิตของบริษัทฯ
 5. ให้สหกรณ์จัดส่งบุคลากรอบรมสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทฯ เป็นสำนักงงาน สหกรณ์โดยอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงาน ต้นแบบของบริษัทฯ
บทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงานต้นแบบ
 1. ส่งเสริมให้ความร่วมมือ การสร้าง พัฒนาตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทฯ
 2. กำกับ ดูแล ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทฯ ภายในสำนักงานสหกรณ์
 3. อำนวยความสะดวกแก่ตัวแทนประกันชีวิตในการเก็บเบี้ยประกันภัยจากสมาชิก เพื่อส่งเบี้ยประกันภัยไปยังบริษัทฯ
 4. สนับสนุนการขาย การบริการ รับคำร้อง ข้อเสนอแนะ และการประชาสัมพันธ์แก่บริษัทฯ
 5. เป็นสำนักงานติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกกับตัวแทนประกันชีวิตและบริษัทฯ
 6. ให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สถานที่จัดการประชุมและอบรมตัวแทนประกันชีวิต
 7. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ บุคคลในครอบครัวและ ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทฯ
ขั้นตอนการขอเป็นศูนย์ประสานงานต้นแบบ
 1. สหกรณ์กรอกแบบฟอร์มขอเป็นศูนย์ประสนงานต้นแบบ ดำเนินการส่งบริษัทฯ ถึงส่วนธุรกิจตัวแทนพร้อม สำเนารายงายการประชุมคณะกรรมการที่มีมติให้สหกรณ์เป็นศุนย์ประสานงานต้นแบบ พร้อมประทับตรา สหกรณ์และรายงานผลการดำเนินงานปีปัจจุบัน
 2. บริษัทฯ โดยส่วนธุรกิจตัวแทน ดำเนินการจัดส่งเอกสารสัญญาความร่วมมือจำนวน 2 ฉบับไปยังสหกรณ์เพื่อ ให้กรรมการของสหกรณ์ผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสหกรณ์จากนั้นสหกรณ์ดำเนินการส่งคืนบริษัทฯ
  ทั้ง 2 ฉบับ