บริการข้อมูลธุรกิจ

         
     

แจ้งความประสงค์ขอเป็นศูนย์ประสานงาน บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

         
 
ข้อมูลสหกรณ์ (กรุณากรอกรายละเอียดโดยการพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)
 
  เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท           ไม่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท

สถานที่ติดต่อ

         
สหกรณ์   จำกัด
       
สถานที่ตั้งปัจจุบัน
   
           
 
           
 
           
 
           
   
           
   
   
 
   
 
   
 

กรรมการผู้มีอำนาจ

 
1. กรรมการคนที่ 1
  นาย           นาง           นางสาว
   
    ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
           
2. กรรมการคนที่ 2
  นาย           นาง           นางสาว
   
    ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
           
3. กรรมการคนที่ 3
  นาย           นาง           นางสาว
   
    ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์
           
ขอแต่งตั้งให้
  นาย           นาง           นางสาว
   
    รับตำแหน่ง ผู้จัดการประสานงาน
           
ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน
  เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน  
   
   

โดยมี

 
 
  นาย           นาง           นางสาว
   
    ผู้ประสานงาน

เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมหนังสือแจ้งความประสงค์

  1. สำเนารายงานการประชุมที่มีมติให้สหกรณ์ เป็นศูนย์ประสานงานพร้อมประทับตราสหกรณ์
   
  2. รายงานกิจการ (ปีล่าสุด)
   
  3. สำนาหน้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์
   
   
ผู้ยื่นเสนอ
   
ตำแหน่ง
   
วันที่
       
   
   
 
    คลิ๊กเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
 
 
           
 
กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้