บริการข้อมูลธุรกิจ

 1. ตรวจสอบและติดตามความสมบูรณ์ของเอกสารการพิจารณารับประกันในเบื้องต้น ก่อนการจัดส่งให้ส่วนพิจารณารับประกัน
 2. จัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบและติดตามเอกสารการพิจารณารับประกันในเบื้องต้น
 3. ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯให้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา
 4. ให้ข้อมูลเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆทางการตลาดของบริษัทฯ
 5. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
 • หลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต (6 ชั่วโมง) ณ บมจ.สหประกันชีวิต
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556

  ที่ ชื่อ - นามสกุล สหกรณ์ จังหวัด
  1 นางสมคิด อุ่นแก้ว สกก.สบปราบ จำกัด ลำปาง
  2 นางศรีลัดดา ฟูทา สกก.สบปราบ จำกัด ลำปาง
  3 นางพนัชกร เพชรชูช่วย สกก.สบปราบ จำกัด ลำปาง
  4 นางสาวมาลี แก้วดวงตา สก.นิคมห้างฉัตร จำกัด ลำปาง
  5 นายประดิษฐ์ โนนว่านไฟ สก.น้ำพอง ขอนแก่น
  6 นายปรัชญา พันมา สกก.พิชัย จำกัด อุตรดิตถ์
  7 นางพิชญา โกสุมาศ บริษัท กทม.
  8 นายณฐนน แก้วกมลพงศา บริษัท กทม.
  9 นางสาวอิสรีย์ สุพรรณวรกิจ - ตรัง
  10 นายสราวุธ ชูชมชื่น สกก.วังวิเศษ จำกัด ตรัง
  11 นางสาววาสนา โชคสมัย สอ.ตำรวจสตูล จำกัด สตูล
  12 นายสามัคคี เดชกล้า สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ศรีสะเกษ
  13 นายไพโรจน์ อรุณศิริภูมิ สอ.สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด บุรีรัมย์
  14 นายธวัช พรมวัง สกก.สว่างแดนดิน จำกัด สกลนคร
  15 นายศุภณัฎฐ์ อินทรสุวรรณ์ - -
  16 นายสมชาติ สุขจิตต์นิตยกาล - -
 • หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3 ณ บมจ.สหประกันชีวิต
 • วันอังคารที่ 12 - วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

  ที่ ชื่อ - นามสกุล สหกรณ์ จังหวัด
  1 นางสาวมลฤดี เกตุเมือง สกก.บ้านลาด จำกัด เพชรบุรี
  2 นางสุมาลี โซ่สุวรรณวงศ์ สอ.สาธารณสุขสตูล จำกัด สตูล
  3 นางสุภรณ์ พิทักษ์บุตร สอ.สาธารณสุขสตูล จำกัด สตูล
  4 นายเจริญ เจริญจิตนุกูล สกก.เมืองกาญจนบุรี จำกัด กาญจนบุรี
  5 นางมิตรตรี นำเจริญศิลป์ สกก.ท่ามะกา จำกัด กาญจนบุรี
  6 น.ส.ปรียาภรณ์ อั:นเท่ห์ สกก.ท่ามะกา จำกัด กาญจนบุรี
  7 น.ส.สมจิต สืบมี สกก.ท่ามะกา จำกัด กาญจนบุรี
  8 นายสุริยา อุบล สกก.ท่ามะกา จำกัด กาญจนบุรี
  9 นายกิตติ ล่าบ้านหลวง สกก.ดอนตูม จำกัด นครปฐม
  10 นางอัมพร หมื่นจง สกก.ดอนตูม จำกัด นครปฐม
 • หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด
 • วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556

  ที่ ชื่อ - นามสกุล สหกรณ์ จังหวัด
  1 นางวันเพ็ญ พลแก้ว สกก.โนนคูณ จำกัด ศรีสะเกษ
  2 นางสาวภัสวิมล พุฒพวง สกก.โนนคูณ จำกัด ศรีสะเกษ
  3 นายเกียรติคุณ บรรใดทอง สกก.โนนคูณ จำกัด ศรีสะเกษ
  4 นายวิรัตน์ อ่างคำ สกก.โนนคูณ จำกัด ศรีสะเกษ
  5 นายบุญธรรม วงษ์ชม สกก.โนนคูณ จำกัด ศรีสะเกษ
  6 นางนงลักษณ์ อ่างคำ สกก.โนนคูณ จำกัด ศรีสะเกษ
  7 นายสมผล บุษบงก์ สกก.ยางชุมน้อย จำกัด ศรีสะเกษ
  8 นายวิษณุวุธ จิตรัก สกก.ไพรบึง จำกัด ศรีสะเกษ
  9 นางสุพัตรา สังขวิจิตร สกก.ไพรบึง จำกัด ศรีสะเกษ
  10 นางสาวนภัทร เกษการ สกก.ไพรบึง จำกัด ศรีสะเกษ
  11 นายศิริศักดิ์ ทองบาง สกก.ไพรบึง จำกัด ศรีสะเกษ
  12 นางศิริวรรณ อยู่สุข สกก.ไพรบึง จำกัด ศรีสะเกษ
 • หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2 ณ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555

  ที่ ชื่อ - นามสกุล สหกรณ์ จังหวัด
  1 นายชนก มะโน สกก.ขาณุวรลักษบุรี จำกัด กำแพงเพชร
  2 นายสมคิด วงศ์หิรัญ สกก.ขาณุวรลักษบุรี จำกัด กำแพงเพชร
  3 น.ส.สุภิตา ขัตติยะ สกก.ทับคล้อ จำกัด พิจิตร
  4 นางมนัญญา มากพา สกก.ทับคล้อ จำกัด พิจิตร
  5 นางรัตตินันท์ เรืองพัชรวงศ์ สกก.ทับคล้อ จำกัด พิจิตร
  6 นายสุพจน์ ทองรัตน์ สกก.สามง่าม จำกัด พิจิตร
  7 น.ส.สุฑาทิพย์ เพ็ชรกิจ สคน.มงคลเศรษฐี จำกัด ปทุมธานี
  8 นายกฤษดา สระประทุมมาส สคน.มงคลเศรษฐี จำกัด ปทุมธานี
  9 น.ส.ดอกคูณ ทะวงษา สคน.คลองจัน จำกัด กทม.
  10 นางทิพากร วงศ์ปรีชาสวัสดิ์ สคน.คลองจัน จำกัด กทม.
  11 น.ส.สุกัญญา ชูจันทร์ทอง สคน.คลองจัน จำกัด กทม.
  12 นางธัญรัศม์ หาญพงษ์พันธ์ สกก.ท่าแดง จำกัด เพชรบูรณ์
  13 น.ส.สายสุดา วาระเนตร สกก.ท่าแดง จำกัด เพชรบูรณ์
  14 นายสมบัติ มีโพธิ์ สกก.บึงสามพัน จำกัด เพชรบูรณ์
  15 นายมนตรี ไกรเมฆ สกก.ชนแดน จำกัด เพชรบูรณ์
  16 นายนิรันด์ มันสุ่ม สกก.ศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด นครสวรรค์
  17 นายสถิต จูเปีย สกก.พยุหะคีรี จำกัด นครสวรรค์
  18 นางพรรณี ผลางมา สกก.สามง่าม จำกัด พิจิตร
 • หลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต (6 ชั่วโมง) ณ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555

  ที่ ชื่อ - นามสกุล สหกรณ์ จังหวัด
  1 นายพนากร การักษ์ สก.นิคมฯกิ่วลม จำกัด ลำปาง
  2 นายมนัส อนันต์ สกก.ท่าวังผา จำกัด น่าน
  3 นายมนตรี ดังศิริแสงทอง สกก.หนองแค จำกัด สระบุรี
  4 นางสวรรญา ม่วงสงคราม สกก.หนองแค จำกัด สระบุรี
  5 นายนิรพน ผาแสง สกก.หนองแค จำกัด สระบุรี
  6 นางสุภีย์ ชำนาญช่าง สอ.โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด สระบุรี
  7 นางมณี ศรีเผือก สอ.โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด สระบุรี
  8 นายทวิรวัฒน์ บัวขาว สกก.คลองขลุง จำกัด กำแพงเพชร
  9 นางวาสนา นาคนาม สกก.คลองขลุง จำกัด กำแพงเพชร
  10 นางเกษมศรี เมฆหมอก สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด อ่างทอง
  11 นายเฉลย ชมบุหรั่น สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด อ่างทอง
  12 น.ส.ภัสญากรณ์ จิตผูก สกก.สูงเม่น จำกัด แพร่
  13 นายประดิษฐ์ ทองนาค สกก.เกาะตาล จำกัด กำแพงเพชร
  14 นางชัญญาภัค จันทรัตน์ สกก.เกาะตาล จำกัด กำแพงเพชร
  15 นายบำเพียร วันกิ่ง สกก.กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จำกัด เพชรบูรณ์
  16 นางสายชล นาราช สคน.คลองจั่น จำกัด กทม.
 • หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3 ณ บมจ.สหประกันชีวิต
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 - วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2555

  ที่ ชื่อ - นามสกุล สหกรณ์ จังหวัด
  1 นายธนบูลย์ กล่ำบุตร สอ.แอลเมทไทย จำกัด สมุทรปราการ
  2 นางจิราพร ทยานกิจเจริญ สกก.นาโยง จำกัด ตรัง
  3 นายเอนก ธรรมสุทธิ์ สคน.สอยดาว จำกัด จันทบุรี
  4 นายบรรเจิด สิทธิโชค สคน.ครูดอยสะเก็ด จำกัด เชียงใหม่
  5 นางสาวจตุพร ชัยศรยิง สคน.ครูดอยสะเก็ด จำกัด เชียงใหม่
  6 นายพิณ พูลทรัพย์สกุล สกก.ชุมแสง จำกัด นครสวรรค์
  7 นายไพฑูรย์ ทัพมาก สกก.ชุมแสง จำกัด นครสวรรค์
  8 นางสมบัติ นวลศรี สกก.สามชุก จำกัด สุพรรณบุรี
  9 นายทิพย์ จัดภัย สคน.พัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด ประจวบฯ
  10 นายสุเมษ เจริญสุข สกก.ปราณบุรี จำกัด ประจวบฯ
  11 นางแสงทอง เกิดสินธุ์ สกก.ปราณบุรี จำกัด ประจวบฯ
  12 นางสาวอุบ เผื่อนโชติ สกก.ปราณบุรี จำกัด ประจวบฯ
  13 นางพิกุล สมมิตร สคน.บ้านหนองมะค่า จำกัด ประจวบฯ
  14 นางสาวมยุรา จิตเกื้อกุล สคน.สมอสาม จำกัด ประจวบฯ
  15 นางสาวอุบลรัตน์ นัคราจารย์ สกก.สว่างอารมณ์ จำกัด อุทัยธานี
  16 นางสาวสุนันทา เหมือนเอี่ยม สกก.ปากเกร็ด จำกัด นนทบุรี
  17 นางกาญจนา นาคศรีจันทร์ สกก.ปากเกร็ด จำกัด นนทบุรี
  18 นายมนัส ไวยวิเชียร สกก.บางปะอิน จำกัด พระนครศรีอยุธยา
  19 นางวไลพร สุธรรมมา สกก.บางปะอิน จำกัด พระนครศรีอยุธยา
  20 นางเบญจวรรณ มาลย์เขตยานนท์ สกก.บางปะอิน จำกัด พระนครศรีอยุธยา
  21 นายโอภาส ชัยช่วย สกก.บางปะอิน จำกัด พระนครศรีอยุธยา
  22 นายสมประสงค์ จิรภิญโญกุล สกก.วิหารแดง จำกัด สระบุรี
  23 นางภัทราวดี อิ่มจิตร สกก.บ้านลาด จำกัด เพชรบุรี
  24 นายวนิต ลีละกุล สคน.วัดใหม่ประเสริฐ จำกัด เพชรบุรี
  25 นายสุรพล วงศ์เลขา สคน.วัดใหม่ประเสริฐ จำกัด เพชรบุรี
  26 นายสิทธิ์ ทองใบ สคน.วัดใหม่ประเสริฐ จำกัด เพชรบุรี
  27 ดาบตำรวจจรัส จรัสดี สคน.วัดใหม่ประเสริฐ จำกัด เพชรบุรี
  28 นางอุไรวรรณ จันทร์กลับ สกก.เมืองลับแล จำกัด อุตรดิตถ์
  29 นางวีรวรรณ ชวลิตสุวรรณ สกก.บ้านโคก จำกัด อุตรดิตถ์
 • หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิ จำกัด
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2555

  ที่ ชื่อ - นามสกุล สหกรณ์ จังหวัด
  1 นางสาว จันทร์หอม กอกขุนทด สคน.สุวรรณภูมิ จำกัด ร้อยเอ็ด
  2 นางสาว สมทรง ลำภา สคน.สุวรรณภูมิ จำกัด ร้อยเอ็ด
  3 นาย สมนึก ดุคง สคน.สุวรรณภูมิ จำกัด ร้อยเอ็ด
  4 นาง จันทร์เพ็ญ พิพัฒนมงคล สคน.สุวรรณภูมิ จำกัด ร้อยเอ็ด
  5 นายบพิธ หม่องพรหม สคน.สุวรรณภูมิ จำกัด ร้อยเอ็ด
  6 นางสาว วิไลพร ต้นประเสริฐ สคน.สุวรรณภูมิ จำกัด ร้อยเอ็ด
  7 นาง เพ็ญศรี จันทร์ภิรมย์ สคน.ศรีโพนทอง จำกัด ร้อยเอ็ด
  8 นาง บุญล้ำ เพียรนิยมรัตน์ สคน.ศรีโพนทอง จำกัด ร้อยเอ็ด
  9 นาง ดาราพร สนสมบัติ สคน.ศรีโพนทอง จำกัด ร้อยเอ็ด
  10 นาย บุญช่วย โคตรสงคราม สกก.เสลภูมิ จำกัด ร้อยเอ็ด
  11 นางสาวยุวรา โชคสวัสดิ์ธนะกิจ สคน.น้อม ถนอมทรัพย์ จำกัด ร้อยเอ็ด
  12 นางสาว จงอร ปัสสา สก.ผู้เลี้ยงสุกรตระการพืชผล จำกัด อุบลราชธานี