ดาวน์โหลด

 • ส่วนธุรกิจนายหน้า
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
 • ส่วนส่งเสริมการตลาด
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
 • คำขอเอาประกันชีวิตรายบุคคล
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  คำขอเอาประกันชีวิต สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ากว่า 20 ปี) 479 KB
  คำขอแบบอุตสาหกรรม 273 KB
  คำขอแบบสามัญ 321 KB
 • คำขอเอาประกันชีวิตแบบ คุ้มครองสินเชื่อ
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  คำร้องขอเปิดกรมธรรม์ผู้ถือคุ้มครองสินเชื่อ 101 KB
  คำขอแบบสหสินเกื้อทรัพย์ 871-874 160 KB
  คำขอแบบเกื้อทรัพย์เฉพาะกาล 29,30 และ 31 ธกส. 156 KB
 • คำขอเอาประกันชีวิตแบบ สวัสดิการกลุ่ม
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  คำขอสมาชิกผู้เอาประกัน (สำหรับสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัย) 145 KB
 • ส่วนอบรมการตลาด
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  เอกสารสินสมบูรณ์ 25/18 1026 KB
  ท่าบริหาร 666 KB
 • ส่วนธุรกิจประกันกลุ่ม
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  ใบคำขอสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ 1190 KB
  คำขอสมาชิกผู้เอาประกัน 145 KB
  วิธีนำส่งงาน 236 KB
  ฟอร์มรายชื่อผู้ขอเอาประกันกลุ่มคณะกรรมการฯ 142 KB
  ฟอร์มรายชื่อขอยกเลิกกลุ่มคณะกรรมการฯ 118 KB
 • ส่วนบัญชี
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  ใบคำขอเบิกใบรับเงินชั่วคราวแบบใหม่ 380 KB
  เอกสารประกาศ เรื่องการจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2557 28 KB
 • ส่วนบริการกรมธรรม์
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  หนังสือรับรองสุขภาพ 5912 KB
  คำขอกู้เงินตามกรมธรรม์ 201 KB
  หนังสือยินยอม 26 KB
  แบบฟอร์มสัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ 114 KB
  แบบฟอร์มหนังสือเวนคืนกรมธรรม์ 111 KB
  ฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ 77 KB
  แบบฟอร์มเวนคืนสหสินเกื้อทรัพย์ 14 KB
 • เอกสารดาวน์โหลด แบบกรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  รายละเอียดแบบกรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 134 KB
 • แบบฟอร์มประกันภัยกลุ่ม(81,71)
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา-ลายน้ำ 138 KB
  บันทึกถ้อยคำผู้รับประโยชน์ 139 KB
  รายการนำส่งสินไหม 81.71 181 KB
 • แบบฟอร์มประกันสินเชื่อ (87)
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  บันทึกหนี้สิน.1 63 KB
  รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา-ลายน้ำ 138 KB
  บันทึกถ้อยคำผู้รับประโยชน์ 139 KB
  รายการนำส่งสินไหม 87.11 182 KB
 • แบบฟอร์มประกันกลุ่ม เงินกู้ และเงินหุ้น (90,91)
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา-ลายน้ำ 138 KB
  บันทึกถ้อยคำผู้รับประโยชน์ 139 KB
  รายการนำส่งสินไหมเงินกู้-เงินหุ้น (90,91) 183 KB
 • แบบฟอร์มประกัน ธ.ก.ส. (สามัญ)
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  บันทึกหนี้สิน ธกส 66 KB
  รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา 228 KB
  บันทึกของ ทายาท-ผู้รับประโยชน์ 140 KB
  รายการนำส่งสินไหม (ธกส.1) 182 KB
  บันทึกกรณีเสียชีวิต ธกส 66 KB
 • แบบฟอร์มประกันสามัญ - อุตสาหกรรม
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  บันทึกหนี้สิน.1 63 KB
  รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา-ลายน้ำ 138 KB
  บันทึกถ้อยคำผู้รับประโยชน์ 139 KB
  รายการนำส่งสินไหม (สามัญ-อุตสาหกรรม) 182 KB
 • แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล, ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร, สูญเสียอวัยวะ
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  ใบแสดงความคิดเห็นของแพทย์ 213 KB
  หนังสือเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุ-ลายน้ำ 64 KB
  รายการนำส่งสินไหมค่ารักษา,ทุพพลภาพ 1 180 KB
 • ใบมอบฉันทะ
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  ใบมอบฉันทะ 2 57 KB
  ใบมอบฉันทะ 1 56 KB
 • แบบฟอร์มใบตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกันชีวิต
 • ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  ถ้อยแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยที่ให้แก่แพทย์ผู้ตรวจสุขภาพ 2632 KB
  ใบส่งตัวตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกันชีวิต 246 KB